پادیوم بلاگ

برچسب: اخبار

چهل و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم

چهل و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

چهل و سومین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانکداری باز و با بررسی اخبار‌ ۳  الی ۹ خرداد ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
چهل‌ و‌ دومین خبرنامه هفتگی پادیوم

چهل‌ و‌ دومین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

چهل‌ و‌ دومین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۷ اردیبهشت الی ۲ خرداد…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
چهل و یکمین خبرنامه هفتگی پادیوم

چهل‌و‌یکمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

چهل‌ویکمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۱ الی ۲۶ اردیبهشت ‌ماه، منتشر شد. …

نمایش بیشتر
رضا دهقان

چهلمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

چهلمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۴ الی ۱۹ اردیبهشت ‌ماه، منتشر شد. …

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و نهمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۶  الی ۱۳ اردیبهشت ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و هشتمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۳۰ فروردین الی ۵ اردیبهشت…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
پادیوم

سی و هفتمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و هفتمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۲۳ الی ۲۹ فروردین ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و ششمین خبرنامه هفتگی پادیوم

سی و ششمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

سی و ششمین خبرنامه هفتگی پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار‌ ۱۶ الی ۲۲ فروردین ‌ماه،…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
خبرنامه ویژه سال نو پادیوم

خبرنامه ویژه سال نو پادیوم منتشر شد!

خبرنامه ویژه سال نو پادیوم با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با نگاهی به اخبار و روندهای مهم حوزه فناوری…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا
سی و چهارمین خبرنامه پادیوم

سی و چهارمین خبرنامه هفتگی پادیوم منتشر شد!

آخرین خبرنامه هفتگی پادیوم در سال ۱۳۹۹ (سی و چهارمین شماره) با محوریت Open API، کسب‌وکار، دولت دیجیتال و بانک‌داری باز و با بررسی اخبار…

نمایش بیشتر
نیلوفر نجیب نیا